SaKuRa  |  kutusita

photo| KATSUMI Omori

 

G H E R R Y B L O S S O M 

東京 2007

photo| KATSUMI Omori

襟裳、北海道 2007

photo| KATSUMI Omori

保津峡、京都 2007

photo| KATSUMI Omori

弘前、青森 2007

photo| KATSUMI Omori

保津峡、京都 2007

photo| KATSUMI Omori

黒石、青森 2004

photo| KATSUMI Omori